HOME
Grünbauer BV
™  Sterk in staal!  ®
Terug naar de    
inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden

Gehanteerd door de

BV Constructiewerkplaats G.C. Grünbauer, gevestigd en kantoorhoudende te Diemen (Holland), aan de Venserweg 2, postcode 1112 AR; gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 10 september 1992 onder nummer 255/1992.

Er is een printversie van deze voorwaarden (MS-Word) beschikbaar.
Klik hier om deze te downloaden. Rechten kunnen alleen worden ontleend aan de gedeponeerde versie van onze Algemene voorwaarden.

Artikel 1 Algemeen

TOP

1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd, van B.V. Constructiewerkplaats G.C. Grünbauer, - hierna te noemen: Grünbauer -, met derden - hierna te noemen: de wederpartij - alsmede de uitvoering daarvan. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door middel van een door de directie van Grünbauer ondertekende akte, in welk geval voor het overige deze voorwaarden blijven gelden en de afwijkende voorwaarden uitsluitend gelden voor de opdracht met het oog waarop deze zijn overeengekomen.
2.  In deze algemene voorwaarden wordt onder zaken verstaan alle producten, goederen en/of materialen die door Grünbauer worden geleverd of behandeld c.q. waaraan werkzaamheden door Grünbauer worden verricht.
3.  Afspraken of overeenkomsten met leden van het personeel van Grünbauer, binden Grünbauer niet, voor zover deze niet schriftelijk door de directie van Grünbauer zijn bevestigd. Als leden van het personeel zijn in dit verband te beschouwen alle medewerkers en werknemers die geen deel van de directie van Grünbauer uitmaken.

Artikel 2 Aanbiedingen

TOP

1.  Alle aanbiedingen door of vanwege Grünbauer gedaan, zijn vrijblijvend. De overeenkomst wordt eerst geacht te zijn tot stand gekomen, wanneer Grünbauer deze schriftelijk heeft bevestigd en de wederpartij hiertegen binnen 8 dagen na datum van deze bevestiging geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van schriftelijke bevestiging door Grünbauer. Eventueel later gemaakte aanvullende aanspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien Grünbauer deze schriftelijk heeft bevestigd en de wederpartij hiertegen niet binnen 8 dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
Alle naar redelijkheid en billijkheid uit deze aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen voortvloeiende kosten en/of schade zijn voor rekening van de wederpartij.
2.  Grünbauer behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de aanbiedingen of bij andere gelegenheden verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schetsen, ontwerpen, prototypen, modellen, calculaties en berekeningen. Deze blijven eigendom van Grünbauer en mogen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Grünbauer door de wederpartij niet worden gekopieerd c.q. aan derden worden getoond of ter hand gesteld of op andere wijze worden gebruikt. Op verzoek van Grünbauer dienen deze onverwijld aan Grünbauer te worden teruggezonden. Door Grünbauer in afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, prototypen, modellen, calculaties en berekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, gewicht, capaciteit, of resultaten binden Grünbauer niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Grünbauer zijn gegarandeerd; overigens worden deze opgaven geacht bij benadering te zijn verstrekt.
3.  Grünbauer is bevoegd meerwerk in rekening te brengen. Onder meerwerk wordt verstaan alle leveringen of werkzaamheden door Grünbauer gedaan respectievelijk verricht die niet zijn genoemd in de aanbieding, opdracht of overeenkomst.
4.  Grünbauer heeft het recht, indien de opdracht of uitvoering van werkzaamheden niet aan haar wordt verleend, alle kosten (waaronder begrepen arbeidsloon) die Grünbauer heeft moeten maken om de aanbieding op te stellen aan de wederpartij in rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het bepaalde in artikel 12 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3 Levertijden en overmacht

TOP

1.  De door Grünbauer opgegeven levertijden gelden vanaf de datum van de schriftelijke bevestiging als bedoeld in artikel 2 van deze voorwaarden. Deze levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.
2.  Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid (tijdige) nakoming van de transactie niet van Grünbauer kan worden gevergd - waaronder mede begrepen het geval dat Grünbauer door haar eigen toeleveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld - zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden. Indien na het aanvaarden van de opdracht blijkt dat deze als gevolg van aan Grünbauer niet bekende omstandigheden onuitvoerbaar is, heeft Grünbauer het recht te vorderen dat zo mogelijk de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk zal zijn. Mocht de verlenging van de levertijd naar het oordeel van Grünbauer meer gaan belopen dan drie maanden, danwel nakoming geheel onmogelijk zijn, dan is Grünbauer gerechtigd de transactie voor het nog niet uitgevoerde deel te annuleren. Indien sprake is van gedeeltelijke uitvoering, zal de wederpartij een evenredig deel van de totale prijs verschuldigd zijn.
3.  Overschrijding van de levertijden - door welke oorzaak dan ook - verplicht Grünbauer jegens de wederpartij niet tot enigerlei vergoeding van schade, door de wederpartij of door derden geleden, tenzij de overschrijding is ontstaan door opzet of grove schuld van bestuurders of van leidinggevend personeel van Grünbauer. Evenmin verkrijgt de wederpartij door overschrijding van de levertijden enig recht tot ontbinding der overeenkomst of tot het niet nakomen van enige verplichting welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken dan wel een andere met hem aangegane transactie. Indien echter van een zeer aanmerkelijke overschrijding van de opgegeven levertijd sprake mocht zijn, zal de wederpartij, na Grünbauer schriftelijk in gebreke te hebben gesteld en deze een redelijke termijn te hebben gegund alsnog aan haar leveringsverplichtingen te voldoen, gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding geeft de wederpartij echter geen recht op schadevergoeding jegens Grünbauer, noch het recht tot het niet nakomen van enige verplichting welke op hem mocht rusten uit hoofde van andere met hem aangegane transacties.

Artikel 4 Levering en verzending

TOP

1.  Grünbauer verbindt zich de overeengekomen hoeveelheid te leveren, tenzij markt- of productieverstoringen het noodzakelijk maken om tot een vermindering van de overeengekomen hoeveelheid te komen. Grünbauer zal de wederpartij van een verstoring ais bedoeld in de vorige volzin van dit artikel mededeling doen, waarna zij gerechtigd zal zijn een door haar in redelijkheid te bepalen geringere hoeveelheid te leveren.
2.  Tenzij anders is overeengekomen geldt als plaats van levering de opslag/verwerkingsruimte van Grünbauer. De levering wordt geacht te hebben plaats gevonden, indien de zaken daartoe afgezonderd voor vervoer naar de wederpartij gereed liggen op een door Grünbauer aan te wijzen plaats van haar terreinen of elders. Indien levering franco is overeengekomen, betekent dit niet meer dan dat de kosten voor vervoer tot op de overeengekomen plaats van bestemming in de door Grünbauer te berekenen prijs zijn begrepen. Deze leveringen geschieden op middel van vervoer op de verharde weg (mits deze weg voor dit vervoer geschikt is) op alle plaatsen binnen de landsgrenzen met uitzondering van de Waddeneilanden.
3.  De wederpartij verplicht zich de zaken in ontvangst te nemen en zorgt voor onverwijlde doelmatige lading c.q. lossing op de overeengekomen plaats. Indien door Grünbauer bij het laden c.q. lossen hulp wordt verleend, geschiedt dit zonder dat zij enigerlei aansprakelijkheid hiervoor aanvaardt. Mocht de wederpartij met het in ontvangst nemen van de zaken in gebreke blijven, dan worden de opslagkosten door Grünbauer aan wederpartij in rekening gebracht c.q. de zaken op de overeengekomen plaats door Grünbauer gelost op risico en voor rekening van de wederpartij. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is Grünbauer bevoegd een order in haar geheel, danwel na successievelijk beschikbaar komen der zaken in gedeelten te leveren. Indien Grünbauer in gedeelten levert, is Grünbauer gerechtigd per factuur, betrekking hebbende op een deellevering, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.
4.  Grünbauer is niet gehouden montage- of installatiewerkzaamheden te verrichten in verband met haar leveranties, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 Eigendomsovergang en retentierecht

TOP

1.  De eigendom van door Grünbauer geleverde zaken gaat eerst op de wederpartij over nadat deze aan Grünbauer alles heeft voldaan wat aan Grünbauer terzake van de levering van die zaken (daaronder niet alleen begrepen de koopprijs maar ook eventuele rente en kosten) verschuldigd is. Indien de wederpartij de zaken heeft doorgeleverd vóór de eigendom aan hem is overgegaan wordt de wederpartij bewaarder van de zaken ten opzichte van Grünbauer; de wederpartij is verplicht een daartoe strekkend voorbehoud bij de doorlevering kenbaar te maken. De wederpartij en/of de bewaarder moet op eerste aanmaning van Grünbauer de plaats wijzen waar de betrokken zaken zijn opgeslagen en Grünbauer in staat stellen tot het terugnemen van de zaken. Zolang de eigendom niet op de wederpartij is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden, een stil pandrecht ten behoeve van een derde daarop vestigen of aan derden enigerlei ander recht daarop verlenen. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Grünbauer hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien de wederpartij onverhoopt niet aan één van zijn verplichtingen voldoet, is Grünbauer bevoegd om de door Grünbauer geleverde zaken waarvoor, als eerder aangegeven, geen volledige betaling is verkregen, als eigendom van Grünbauer op te vorderen zowel onder wederpartij als bij derden na doorlevering als vorenbedoeld. Wederpartij zal door Grünbauer met het oog op de terugneming van bedoelde zaken worden gecrediteerd voor de waarde die redelijkerwijs ter beoordeling van Grünbauer aan die zaken moet worden toegekend, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten, onverminderd het recht van Grünbauer op vergoeding van de uit één en ander voor Grünbauer voortvloeiende schade. Indien de zaken worden verwerkt blijft Grünbauer eveneens eigenaar van de verwerkte zaken, ook al ontstaat door verwerking een ander product.
2.  Tot meerdere zekerheid voor de volledige betaling van alle vorderingen die Grünbauer mocht hebben of verkrijgen op de wederpartij is Grünbauer gerechtigd een stil pandrecht te bedingen op alle vorderingen welke de wederpartij, terzake van door Grünbauer geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden heeft of mocht verkrijgen op zijn afnemers.
3.  De wederpartij verbindt zich op eerste vordering van Grünbauer opgave te doen van alle bestaande en toekomstige vorderingen welke de wederpartij op zijn afnemers heeft, zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel, en een terzake door Grünbauer op te maken akte mede te ondertekenen en ook overigens mede te werken aan het tot stand komen van het (stil) pandrecht. Grünbauer is bevoegd mededeling te doen van de verpanding aan de schuldenaar van de verpande vordering.
4.  Indien de wederpartij bij Grünbauer zaken heeft afgeleverd ter bewerking (staalstralen, togen, raatliggerproductie enz.), is Grünbauer gerechtigd deze zaken te houden totdat de wederpartij de bewerkingskosten aan Grünbauer heeft voldaan. Grünbauer is bovendien gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen als de wederpartij zijn betalingsverplichting dertig dagen na de gereedmelding als bedoeld in artikel 7 lid 1 niet is nagekomen.
5.  De wederpartij draagt het risico voor alle directe en indirecte schade ontstaan aan of door de geleverde c.q. bewerkte zaken, tenzij de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van het bestuur of leidinggevend personeel van Grünbauer.

Artikel 6 Aanvaarding en reclame

TOP

1.  Het afnemen van de bewerkte c.q. geleverde zaken door de wederpartij moet uiterlijk acht dagen na gereedmelding geschieden. Onder gereedmelding wordt verstaan de mededeling per fax door Grünbauer aan de wederpartij dat de zaken ter afname gereed liggen op een door Grünbauer aan te wijzen plaats van haar terreinen c.q. bedrijfsruimten of elders. Indien de wederpartij binnen de in dit lid gestelde termijn de zaken niet afneemt en Grünbauer binnen deze termijn geen bericht van wederpartij ontvangt, wordt de wederpartij geacht de bewerking c.q. de geleverde zaken stilzwijgend te hebben geaccepteerd. Indien de wederpartij de zaken dertig dagen na gereedmelding niet heeft afgenomen, is Grünbauer gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen.
2.  Controle op hoeveelheid van de geleverde of bewerkte zaken berust bij de wederpartij. Hoeveelheid c.q. aantal stuks op de vrachtbrief, afleveringsbon of ieder voor dat doel gewaarmerkt document worden als juist erkend, tenzij terstond door wederpartij manco's op het desbetreffende ontvangstbewijs zijn aangetekend. Genoemde manco's dienen door de wederpartij binnen acht dagen gedetailleerd per aangetekende brief aan Grünbauer te worden bevestigd.
3.  Met betrekking tot zaken die de bewerking "alleen stralen" hebben ondergaan, kan de wederpartij uitsluitend reclameren indien en zolang de zaken zich nog in de bedrijfshallen van Grünbauer bevinden.
4.  Reclames omtrent de kwaliteit van de zaken en/of afwijkingen van de specificaties dienen eveneens uiterlijk binnen acht dagen na gereedmelding door de wederpartij bij Grünbauer te worden ingediend. De bewijslast dat de afgeleverde of bewerkte zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst rust op de wederpartij. Het recht van de wederpartij om te reclameren vervalt, indien de gekochte zaken geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt of doorgeleverd.
5.  De wederpartij dient Grünbauer in de gelegenheid te stellen de zaken in ongewijzigde hoedanigheid als afgeleverd te inspecteren, teneinde na te gaan of de reclame al dan niet gegrond is. Reclames geven de wederpartij nimmer enig recht betaling van de koopprijs of bijkomende kosten geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Reclames ontslaan de wederpartij niet van zijn verplichting tot afname van voorgaande of nog te verrichten leveranties en/of nog te leveren zaken in ontvangst te nemen en/of overeenkomsten met betrekking tot de bewerking van zaken na te komen.
6.  Zaken waaromtrent wordt gereclameerd en die zich op een andere plaats dan op één van de bedrijfsterreinen van Grünbauer bevinden, dienen door de wederpartij voor eigen rekening en risico te worden opgeslagen. De wederpartij dient in dit geval als een goed huisvader voor de zaken zorg te dragen, waarin een adequate verzekering tegen de gebruikelijke risico's is begrepen.

Artikel 7 Retourzendingen

TOP

1.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden geleverde zaken niet teruggenomen. Indien Grünbauer instemt met retourzending van geleverde zaken, dient de verzending franco aan de fabriek van Grünbauer plaats te vinden. De geretourneerde zaken reizen in dat geval op risico van de wederpartij en zullen slechts dan worden vergoed, indien zij in onbeschadigde toestand en in bruikbare staat op de opslagterreinen van Grünbauer door de verzenden zijn afgeleverd. In dat geval zal Grünbauer ten hoogste 70 % van de verkoopprijs aan de wederpartij vergoeden.

Artikel 8 Verpakkingen

TOP

1.  Grünbauer bepaalt of en zo ja op welke wijze zij de te leveren zaken verpakt. Emballage wordt de wederpartij in rekening gebracht.

Artikel 9 Prijs

TOP

1.  De prijzen zijn netto, exclusief BTW en gebaseerd op levering af fabriek. Gegevens door Grünbauer in drukwerken of in andere schriftelijke opgaven verstrekt zijn aan wijziging onderhevig, ook zonder voorafgaand bericht, en binden Grünbauer niet.

Artikel 10 Prijsverhoging

TOP

1.  Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van aanbieding en die der levering materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, van elektriciteit en brandstoffen, van onderdelen die door Grünbauer van derden worden betrokken, lonen, salarissen, sociale lasten, overheidslasten, vrachtprijzen of assurantiepremies een verhoging ondergaan, waaronder begrepen prijsstijging van materialen en onderdelen als gevolg van valutarisico's, of indien overheidsmaatregelen worden afgekondigd, die resultaten ten gevolge hebben, die niet als normale handelsrisico's zijn aan te merken, of indien enige andere omstandigheid die als grondslag voor de prijsberekening heeft gediend aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan, is Grünbauer gerechtigd de bij aanneming der opdracht overeengekomen prijs met inachtneming van de eventuele terzake bestaande wettelijke voorschriften dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 11 Betaling

TOP

1.  Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder kosten van wissel en bankkosten, zijn voor rekening van de wederpartij. Betaling door middel van wissels zijn uitsluitend geoorloofd indien Grünbauer zich hiermee schriftelijk akkoord heeft verklaard.
2.  Betaling van de door Grünbauer gezonden factuur dient te geschieden binnen de 30 dagen na factuurdatum.
3.  Indien binnen de in het vorige lid bedoelde termijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is de wederpartij in verzuim en heeft Grünbauer het recht 2% rente over het factuurbedrag te berekenen voor iedere periode van 30 dagen of gedeelte daarvan dat betaling van het verschuldigde na verloop van de genoemde termijn achterwege is gebleven.
4.  De betaling van het factuurbedrag dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden. Klachten geven de wederpartij niet het recht betaling te weigeren of uit te stellen.
5.  Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.  Wanneer Grünbauer het bij niet-tijdige betaling nodig oordeelt haar vorderingen ter incasso in handen van derden te stellen, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van de wederpartij. Ter keuze van Grünbauer kan de wederpartij worden belast voor de werkelijke kosten waarvoor Grünbauer zelf wordt belast, dan wel voor een bedrag gelijk aan 15%, berekend over de aan Grünbauer verschuldigde hoofdsom vermeerderd met de vertragingsrente, met een minimum van ƒ  1.000,-. De enkele inschakeling van een derde door Grünbauer doet de verschuldigdheid van de incassokosten ontstaan.
7.  Grünbauer behoudt zich het recht voor te allen tijde zekerheid te verlangen voor tijdige betaling met het oog op zowel reeds verrichte als nog te verrichten werkzaamheden.
8.  Grünbauer is gerechtigd, indien hiertoe naar haar oordeel aanleiding bestaat, alle haar opgedragen of met haar overeengekomen werkzaamheden op te schorten c.q. niet uit te voeren zolang door de wederpartij niet voldoende zekerheid voor betaling is gesteld.

Artikel 12 Garantie

TOP

1.  Grünbauer garandeert de deugdelijkheid van de door Grünbauer geleverde zaken en/of werkzaamheden. Zaken door Grünbauer behandeld met lasverf garandeert Grünbauer een afdoende bescherming tegen roestvorming gedurende vier weken. Indien niet anders vermeld, garandeert Grünbauer minimaal de Zweedse staalstraalnorm SA-2. De garantie geldt uitsluitend, voor zover de betrokken zaken zijn aangewend voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en op de gebruikelijke wijze en onder omstandigheden die als normaal kunnen worden beschouwd, zijn gemonteerd of verwerkt, één en ander overeenkomstig eventuele door Grünbauer verstrekte voorschriften en/of aanwijzingen. De garantie geldt binnen Nederland en binnen een zone van 100 km. over de landsgrenzen.
2.  De garantie geldt voorts slechts, indien de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Grünbauer heeft voldaan en de wederpartij terstond, doch uiterlijk binnen tweemaal 24 uur na het ontdekken van het gebrek Grünbauer schriftelijk hiervan op de hoogte heeft gesteld en Grünbauer de zaken in de staat waarin zij zich ten tijde van het ontdekken van het gebrek bevonden, heeft aangetroffen.
3.  Wanneer door anderen dan Grünbauer werkzaamheden tijdens de garantietermijn aan de geleverde en/of opgeleverde zaken worden verricht, zonder van Grünbauer vooraf verkregen schriftelijke toestemming, vervalt de garantie.
4.  Grünbauer is ter voldoening aan haar garantieverplichting uitsluitend verplicht de desbetreffende producten of onderdelen daarvan opnieuw te leveren of te repareren c.q. de overeengekomen werkzaamheden opnieuw of alsnog te verrichten, zulks naar keuze van Grünbauer.
5.  Indien door Grünbauer uit hoofde van de door haar schriftelijk aangegane garantieverplichtingen wordt overgegaan tot vervanging van de geleverde zaken en/of het opnieuw of alsnog uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, is de wederpartij gehouden de te verwerken zaak, dan wel de te bewerken plaats vrij bereikbaar en/of leeg ter beschikking te stellen. Eveneens zal de wederpartij zonder berekening van enigerlei kosten, alle nodige en gebruikelijke werklieden, werktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen ter beschikking stellen. De wederpartij dient na vooraf van Grünbauer verkregen toestemming op zijn kosten zorg te dragen voor demontage van de te vervangen zaken. Grünbauer is niet gehouden installatiewerkzaamheden te verrichten in verband met het uitvoeren van de garantie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

TOP

1.  De voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en algehele schadevergoeding. Derhalve is Grünbauer nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, als bijvoorbeeld persoonlijke ongevallen en/of beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, bedrijfsstillegging, -vertraging en/of -stoornis, vertraging bij de bouwstroom, schade aan het milieu of enige andere (bedrijfs)schade uit welke hoofde of welke aard ook, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van bestuurders of leidinggevend personeel van Grünbauer en tenzij sprake is van productaansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.
2.  Indien de door Grünbauer geleverde zaken door de wederpartij bij derden worden geplaatst of geďnstalleerd, is Grünbauer gerechtigd af te gaan op de door en/of namens de wederpartij verstrekte gegevens en is Grünbauer geenszins gehouden zelf enigerlei nader onderzoek in te stellen met betrekking tot de geschiktheid van de zaken voor het doel waarvoor deze uiteindelijk zijn aangewend. In het geval dat Grünbauer niet behoorlijk op de hoogte is gesteld van het doel waarvoor de zaken uiteindelijk zijn aangewend, is Grünbauer niet aansprakelijk voor enige schade en vrijwaart de wederpartij Grünbauer voor elke aanspraak die derden jegens Grünbauer terzake geldend zouden mogen maken, waaronder mede begrepen milieuschade.
3.  Grünbauer is evenmin aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade als gevolg van slijtage of onvoldoende onderhoud van de door Grünbauer geleverde zaken.
4.  Grünbauer is bovendien nimmer aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die wordt veroorzaakt door de werking of niet-werking van de door haar geleverde of bewerkte zaken en/of uitgevoerd werk of door terzake in haar dienst zijnd (niet leidinggevend) personeel, toegebracht aan zaken en/of personen welke of wie dan ook.

Artikel 14 Ontbinding

TOP

1.  Ingeval van verzuim van de wederpartij van zijn verplichtingen, waaronder mede begrepen het geval, dat hij een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, zal Grünbauer naar keuze steeds bevoegd zijn de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, dan wel nakoming te vorderen, onverminderd de aanspraken van Grünbauer op schadevergoeding, terwijl Grünbauer alsdan voorts bevoegd is ook alle andere met de wederpartij lopende transacties voorzover nog niet uitgevoerd onder gelijke voorwaarden te annuleren; elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het aan Grünbauer verschuldigde ten gevolge.

Artikel 15 Geschillen

TOP

1.  Op al onze overeenkomsten en alle geschillen die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.
2.  Ten aanzien van geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van alle met Grünbauer afgesloten overeenkomsten, zal uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bevoegd zijn, tenzij volgens de regelen der absolute competentie de kantonrechter van het geschil kennis dient te nemen.

©     Tel (+31) (0)20 6990300  e-mail info@grunbauer.nl TOP